شیوه منفی کردن جمله (درس 4)


بگذارید این را با جمله «من یک ژاپنی هستم»، شرح دهم.

«من» می شود «WATASHI» ، «یک ژاپنی» می شود «NIHON JIN». بنابراین «من ژاپنی هستم» می شود: WATASHI WA NIHON-JIN DESU.برای منفی کردن جمله ای که با DESU پایان می یابد، DESU را به DEWA ARIMASEN تغییر می دهیم. بنابراین «من ژاپنی نیستم» می شود:
WATASHI WA NIHON-JIN DEWA ARIMASEN      

 

در این جمله، اگر DEWA را به JA تغییر دهید، به نظر غیررسمی تر می آید. بنابراین، من ژاپنی نیستم، می شود: NIHON-JIN DEWA ARIMASEN و تبدیل می شود به
NIHON-JIN JA ARIMASEN.

                                               

ارسال نظر به این مطلب