چگونه فعل را منفی و پرسشی کنیم (درس 5)


فعل هایی که به MASU منتهی می شوند را «فرم-MASU فعل» می نامند. وقتی مودبانه حرف می زنیم از فرم-MASU فعل استفاده می کنیم. برای منفی کردن آن، ما MASU را به MASEN تغییر می دهیم. بنابراین YOMIMASU (خواندن) تبدیل به YOMIMASEN می شود.


                  

برای سوالی کردن آن، حرف اضافه ی KA را به پایان یک جمله اضافه می کنیم و آن را با لحن پرسشی می پرسیم. شکل سوالی YOMIMASU به معنای خواندن YOMIMASUKA است.

                                                      

ارسال نظر به این مطلب